Articles

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้น ถ้าเป็นชายก็เป็นชายรูปงาม แต่ถ้าเป็นหญิงก็เป็นหญิงรูปสวย อดีตนั้นท่านจะใช้ความที่มีหน้าตาดี  กิริยามารยาทล้วนเมตตาหลอกล่อผู้คนให้หลงใหลเชื่อถือ มีจุดประสงค์ที่แอบแฝงที่ไม่เหมาะไม่ควร ผิดทํานองคลองธรรม เพื่อจะได้มาในสิ่งที่อยากได้ จึงเป็นกรรมในอดีตที่ผูกมาจนถึงภพปัจจุบัน    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 4 ปี 10 เดือน ถึง 6 ปี อายุ 17 ปี 3 เดือน ถึง 20 ปี 2 เดือน อายุ 25 ปี 11 เดือน ถึง 27 ปี...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของคนเกิดวันเสาร์นั้นส่วนใหญ่มักเป็นคนไม่รักษาคําพูด โกหก หลอกลวง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยใช้วิธีการสารพัดสารพัน รวมถึงการมากชู้ หลายสามี ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนส่วนใหญ่และคนใกล้ชิด นี่จึงเป็นวิบากกรรมที่ข้ามภพข้ามชาติมาจนถึงปัจจุบัน    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 8 ปี 5 เดือน ถึง 10 ปี อายุ 24 ปี 3 เดือน ถึง 27 ปี 2 เดือน อายุ 35 ปี 10 เดือน ถึง 37 ปี...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของคนเกิดวันศุกร์มักจะเป็นนักบวช พราหมณ์ โหร หมอผี หรือผู้ประกอบพิธีทางศาสนา แต่ด้วยพฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณ มักจะหากินบนความศรัทธาของลูกศิษย์และผู้คนที่มีความเคารพนับถือ เพื่อที่จะได้มาซึ่งลาภผลต่าง ๆ จึงเกิดเป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลไม่ดีต่อชีวิตของตนเองในปัจจุบันชาติ    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 18 ปี 8 เดือน ถึง 21 ปี อายุ 25 ปี 2 เดือน ถึง 25 ปี 10 เดือน อายุ 36 ปี 7 เดือน ถึง 38...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นเป็นคนที่มีอํานาจ เกิดในชาติตระกูลที่ดี ชั้นสูง มีตําแหน่งใหญ่โต แต่ใช้อํานาจในทางที่ไม่ถูกต้อง คอรัปชั่น โกงบ้านกินเมือง ใช้อํานาจเบียดบังคนที่ต่ำกว่าเพื่อที่จะได้มาซึ่งที่ดินและทรัพย์สินเงินทองบนความทุกข์ยากของผู้อื่น นี่เองจึงเกิดเป็นกรรมเก่าใน อดีตชาติของท่าน    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 17 ปี 2 เดือน ถึง 19 ปี อายุ 27 ปี 9 เดือน ถึง 28 ปี 10 เดือน อายุ 44 ปี ถึง 46 ปี อายุ...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ถือว่ามีกรรมเก่าในอดีตชาติที่ค่อนข้างหนักที่สุดใน 8 วันเลยทีเดียว ส่วนใหญ่ในภูมิที่แล้วมักเกิดเป็นโจร หรือไม่ก็ทหารผู้ปกป้องบ้านเมือง แต่ได้สร้างกรรมหนักที่ไม่ควรทําไว้ คือ โจรก็ปล้นบ้านคน รังแกคนตามอําเภอใจตน ส่วนที่เกิดเป็นทหารก็เป็น ทหารที่ปล้นบ้านเผาเมืองไปในขณะบุกหรือโจมตีเมืองนั้น ๆ ผู้คน ผู้บริสุทธิ์ที่เสียทรัพย์และญาติพี่น้องต่างผูกใจเจ็บสาปแช่ง จึงเกิดเป็นกรรมเก่า ที่มาตัดทอนทําให้ชีวิตภพปัจจุบันเจอแต่ปัญหาเนือง ๆ    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 9 ปี 10 เดือน ถึง 12 ปี อายุ 26 ปี 11 เดือน ถึง 31 ปี อายุ...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติคุณผูกกรรมโดยจิตอาฆาตพยาบาท ริษยาอย่างรุนแรง จึงเป็นผลของกรรมที่ติดตามมาบั่นทอนในภพภูมินี้ จะสังเกตง่าย ๆ คือ เศษกรรมหรือความเคยชินที่เป็นนิสัยของกรรมเก่าในภูมิที่แล้ว ยังมีติดตัวคุณมาบ้างไม่มากก็น้อย  ฉะนั้นเราเกิดมาในภูมินี้เพื่อมาใช้กรรม มิใช่มาสร้างกรรม จงแก้ไขอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง ๆ ด้วยความเมตตาหรือการให้ แล้วทุกอย่างจะค่อย ๆ บรรเทาไปในทางที่ดีขึ้น    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล  อายุ 15 ปี 8 เดือน ถึง 17 ปี อายุ 24 ปี 8 เดือน ถึง 25 ปี 5 เดือน อายุ...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   ในอดีตชาติของท่านที่เกิดมาในวันอังคารส่วนใหญ่นั้นมักจะก่อกรรมโดยไม่ตั้งใจ มักจะก่อกรรมด้วยอารมณ์ชั่ววูบ กับการไม่รักษาคําพูด สับปลับ  ไม่แน่นอน หาความจริงยาก จึงทําให้คนที่เขาคาดหวังหรือมีความหวังเจ็บแค้น จึงเป็นการผูกใจเจ็บที่ข้ามภพข้ามชาติ ฉะนั้นในชาตินี้ภูมินี้ จึงต้องมีความหนักแน่น รักษาคําพูด และมีแต่ความแน่นอนเพื่อหยุดสร้างกรรมต่อในภูมิหน้า    ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล อายุ 6 ปี 10 เดือน ถึง 8 ปี อายุ 21 ปี 4 เดือน ถึง 23 ปี 8 เดือน อายุ 31 ปี 3 เดือน...

  ‘กรรมเก่า’ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสามารถจำแนกได้ตามวันเกิด ทั้งนี้ คนที่เกิดในแต่ละวัน ก็มี ‘ช่วงอายุที่กรรมเก่าในอดีตชาติส่งผล’ แตกต่างกันไป การส่งผลนั้นหมายถึงการที่คุณจะประสบ ‘วิบากกรรม’ ในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตาม   หากคุณทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ลองนึกย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง? และเป็นไปตามช่วงอายุนั้นๆ หรือไม่?   สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ในอดีตชาตินั้น ท่านเกิดมาในชาติตระกูลสูง แต่ด้วยวิบากกรม ชอบทําบุญเอาหน้า หากินเบียดบังด้วยอํานาจของตนที่มีอยู่ แต่ด้วยการที่ชอบเข้า สังคม ชอบคําเยินยอ จึงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนําชาวบ้านและลูกน้องไปทํากุศลและสาธารณสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้คนในสังคมนั้น ๆ ยกย่องและเทิดทูน ท่าน จึงเกิดเป็นทั้งอกุศลกรรมและวิบากกรรมในขณะเดียวกัน   ช่วงอายุที่กรรมเก่าส่งผล อายุ 14 ปี 2 เดือน ถึง 15 ปี อายุ 21 ปี 5 เดือน 10 วัน ถึง 21 ปี 10...

https://arayahoro.com/wp-content/uploads/2018/04/post_11-960x1200.jpg

Completely synergize resource taxing relationships via premier niche markets. Professionally cultivate one-to-one customer service with robust ideas. Dynamically innovate resource-leveling customer service for state of the art customer service. Efficiently unleash cross-media information without cross-media value. Quickly maximize timely deliverables for real-time schemas. Dramatically maintain clicks-and-mortar solutions without functional solutions.

ติดตามอาจารย์ อารย